Особливості навчання в закладі професійної (професійно-технічної) освіти

     Згідно Закону України “Про освіту” заклад освіти – юридична особа публічного чи приватного права, основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

Професійний (професійно-технійний)
заклад освіти

     Відповідно до ст. 17 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” заклад професійної (професійно-технічної) освіти – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я.
     Основне завдання: задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

Заклад
загальної середньої освіти

     Відповідно до пп. 5 п. 1 ст. 1 Закону України “Про повну загальну середню освіту” заклад освіти, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти – заклад загальної середньої освіти або заклад професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти, що провадить освітню діяльність на певному рівні (рівнях) повної загальної середньої освіти.
     Основне завдання: забезпечення обов’язковості здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти

Особливості навчання для учнів, які обрали для навчання професійний (професійно-технічний) заклад

     Метою професійної (професійно-технічної) освіти є формування і розвиток професійних компетентностей особи, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення її конкурентоздатності на ринку праці та мобільності і перспектив кар’єрного зростання впродовж життя.

     

     Паралельно з опануванням професійних компетентностей забезпечується здобуття повної загальної середньої освіти.

     Відповідно до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого Постановою КМУ від 12 липня 2004 р. № 882, здобувачі освіти професійного (професійно-технічного) закладу освіти мають право на отримання:
– звичайної (академічнох) стипендії у розмірі 1250 грн. (згідно Постанови КМУ від 01 вересня 2021 р. № 933);
– підвищеної стипендії у розмірі 1819 грн.;
– іменної (персональної стипендії) у розмірі 1884 грн.

     Стипендіальне забезпечення відсутнє.

     Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу є комунальною власністю територіальної громади міста Києва та підпорядковується Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

     Державний стандарт з професії “Адміністратор” (затверджений Наказом МОН від 11 травня 2019 р. № 648).

     Навчально-виробничий процес в закладі освіти здійснюється на основі Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р. № 419.

     Відповідно до п. 3.5 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р. № 419, професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої, переддипломної (передвипускної) практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, на полігонах, тренажерах, автодромах, трактородромах, у навчально-виробничих підрозділах, навчальних господарствах, а також на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг за такими формами:
     – уроки виробничого навчання (практичного водіння) у ПТНЗ;
     – уроки виробничого навчання на виробництві чи у сфері послуг;
     – виробнича практика на робочих місцях на виробництві чи у сфері послуг;
     – переддипломна (передвипускна) практика на виробництві чи у сфері послуг;
     – інші форми професійно-практичної підготовки.

     Опановуючи професію під час виробничого навчання в майстернях/підприємствах, цехах, виробництвах тощо, здобувачі освіти розвивають самостійність, самореалізуються, розвивають працьовитість, майстерність, старанність, дисциплінованість, активність.
     Також під час опанування та закріплення практичних вмінь та навичок на виробництві у здобувачів освіти формуються: відносини з роботодавцями, чесність, критерії оцінки своєї роботи, совість, відповідальність, обов’язок тощо.

     Відповідно до ст. 26 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти здійснюється закладом професійної (професійно-технічної) освіти з участю представників підприємств, установ, організацій – замовників підготовки кадрів після кожного ступеня навчання та після закінчення повного курсу навчання.
     Результатом кваліфікаційної атестації є присвоєння здобувачам освіти кваліфікації відповідного рівня, про що вноситься запис у документ про професійну (професійно-технічну) освіту.

     Відповідно до п. 2 Порядку порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого Наказом МОН України 07 грудня 2018 р. № 1369, державна підсумкова атестація здобувачів освіти – означає форму контролю відповідності результатів навчання здобувачів освіти вимогам державних стандартів загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти. 

     Відповідно до ст. 16 Закону України “Про професійну (професійно-технічну) освіту” випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

     Відповідно до ст. 18 Закону України “Про повну загальну середню освіту” після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти незалежно від форми її здобуття та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту.

     Працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за регіональним замовленням здійснюється на підставі Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням від 27 серпня 2010 р. N 784.