Мета вивчення предмету «математика» полягає у забезпеченні загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації, для успішної майбутньої професійної діяльності і тих сферах, де математика відіграє роль апарату, специфічного засобу для вивчення й аналізу vзакономірностей, реальних явищ і процесів.

      Досягнення  зазначеної мети забезпечується виконанням таких завдань:

      Змістове наповнення програми реалізує компетентнісний підхід до навчання, спрямований на формування системи відповідних знань, навичок, досвіду, здібностей і ставлення (відношення), яка дає змогу обґрунтовано судити про застосування математики в реальному житті, визначає готовність випускника школи до успішної діяльності в різних сферах.

Основні теми, що опановують учні під час вивчення курсу

 «Математика (Алгебра і початки аналізу) »

Курс

№ теми

Назва теми

Кількість годин

І

Вступ і повторення

4

1

Функції , їхні властивості та графіки

8

Разом

12

ІІ

1

Функції , їхні властивості та графіки

10

2

Тригонометричні функції

17

Разом

27

ІІІ

1

Тригонометричні функції

13

2

Показникова і логарифмічна функції

15

3

Похідна та її застосування

14

4

Інтеграл на його застосування

10

5

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

11

6

Повторення

3

Разом

66

Разом

105

 

Основні теми, що опановують учні під час вивчення курсу

 «Математика (Геометрія)»
 

Курс

№ теми

Назва теми

Кількість годин

І

1

Паралельність прямих і площин у просторі

13

Разом

13

ІІ

1

Паралельність прямих і площин у просторі

10

2

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

16

Разом

26

ІІІ

1

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

3

2

Координати і вектори

11

3

Многогранники

16

4

Тіла обертання

13

5

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

15

6

Повторення

8

Разом

66

Разом

105