Навчальна програма «Мистецтво» розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Її зміст спрямовано на цілісний художньо-естетичний розвиток особистості здобувача освіти шляхом ознайомлення з мистецтвом культурних регіонів світу.

    Метою вивчення мистецтва у закладах освіти є формування в здобувачів освіти системи ключових, міжпредметних і предметних мистецьких компетентностей у процесі пізнання, інтерпретації, творення, оцінювання мистецтва.

    До основних видів оцінювання належать: поточне, тематичне  і підсумкове (семестрове і річне).

    На вивчення даного курсу відводиться 105 годин.