Основні завдання курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» полягають в отриманні економічних знань для робітників у ринковій  економічній системі України. Необхідність вивчення курсу є обов’язковою для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників за професіями:
     – 7433 Кравець; 
     –
5141 Перукар (перукар-модельєр);
     – 4221 Агент з організації туризму.

 1) набуття теоретичних знань і вміння застосовувати їх на практиці;
 2) надавати характеристику економічній науці та визначати її роль у розвитку швейного виробництва;
 
3) характеризувати основні тенденції економічного розвитку країни та галузі;
 
4) описувати господарський комплекс країни; надавати характеристику виробничій сфері; знати поняття галузь народного господарства;
 
5) надавати характеристику виробництву, розрізняти матеріальне і нематеріальне виробництво; характеризувати фактори виробництва;
 
6) розрізняти типи економічних систем; надавати характеристику економічної системи України;
 7) пояснювати соціально-економічну ефективність підприємств швейного виробництва;
 
8) надавати характеристику поняттям: економічний суверенітет, самоокупність, рентабельність, самофінансування підприємства;
 
9) описувати конкурентне середовище підприємства; володіти поняттям межі конкурентного ринку;
 
10) знати структуру бізнес-плану; розуміти логіку розробки бізнес-плану;
 
11) характеризувати економічні терміни та поняття; аналізувати функції та форми підприємницької діяльності; володіти логікою і мотивацією підприємницької діяльності.

     Очікувані результати навчально-пізнавальної роботи з курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва» спираються на такі наскрізні змістові лінії:
     – «Економічна наука та її роль у розвитку швейного виробництва»;
     – «Основні тенденції економічного розвитку країни та галузі»;
     – «Підприємство як суб’єкт та об’єкт ринкових відносин»;
     – «Характеристика підприємницької діяльності, її сутність та умови розвитку в Україні».

     Загальна кількість годин з предмету:

 • 7433 Кравець – 21 година;
 • 5141 Перукар (перукар-модельєр) – 15 годин;
 • 4221 Агент з організації туризму – 15 годин.

     Основна література:

 1. Горбач Н.С. Економіка в таблицях і схемах. – Х.: Вид. група «Основа», 2008.
 2. Іванілов О.С. Економіка підприємства. Підручник 2-е вид.- К.: Центр учбової літератури, 2011.
 3. Податковий кодекс України зі змінами та доповненнями.
 4. Мочерний С.В. Основи економічних знань: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2010.
 5. Економіка підприємства: Підручник. – В 2 Т./ За ред. С.Ф. Покропивного . – К.: КНЕУ, 2006.
 6. Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. пос.-3-є вид. стер.-К.: ВЦ «Академія, 2009.
 7. Мендрул  О.Г. Структурно-логічні схеми до вивчення дисциплін «Економіка підприємства»: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2008.
 8. Цигилик   І.І., Паневник Т.М., Криховецька З.М. Основи підприємництва: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
 9. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002.

     Додаткова література:

 1. Варналій З. Основи підприємництва: [Навчальний посібник] / Захарій Варналій,. – 3-тє вид., виправл. і доп.. – К.: Знання-Прес, 2006.
 2. Виноградська А. Основи підприємництва: [Навч. посіб.]/ Алла Виноградська,. – 2-е вид., перероб. і доп.. – К.: Кондор, 2005.