Сучасне життя вимагає від кожної людини, а тим більше від молодої, глубоких правових знань, компетенції у всіх сферах. Трудове право України, як провідна галузь єдиної системи національного права, має на меті регулювання суспільних відносин, виникаючих в процесі застосування праці громадян, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, а також у фізичних осіб на підставі трудового договору.

     Курс «Основи трудового законодавства» як самостійна правова дисципліна, регулює суспільні відносини, що виникають у процесі застосування людиною своїх здібностей при виконанні певної трудової діяльності, а також сприяє підвищенню рівня знань з трудового права, вихованню правосвідомості і правової культури.

Порядок і умови прийняття на роботу, переведення на іншу роботу

Припинення трудового договору

Тривалість робочого часу і часу відпочинку

Порядок надання відпусток

Гарантії і компенсації для працівників

Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників

Основні засади реалізації конституційного права працівників на охорону життя і здоров`я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці

Порядок розгляду трудових спорів

Правові питання оплати праці, трудової дисципліни, державного соціального страхування та пенсійного забезпечення

Порядок нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю, державного нагляду за охороною праці тощо

     ОСВІТНЯ МЕТА: отримання учнями знань з галузі права, яка регулює державні відносини в найважливішій сфері життєдіяльності людей, – у сфері праці; розкриття ролі трудового права в рішенні задач соціального і економічного розвитку держави; обґрунтування значення забезпечення законності в трудових і тісно пов’язаних з ними відносинами.