z5fec54c6584b2

     Туризм – це багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має значний потенціал для постійного прогресу, зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країн та народів. 
     Відправитися в подорож? Деякі вважають це божевіллям, деякі – чимось нереальним, а дехто вважає, що ніколи не змогли б цього зробити. Подорож – це не безумство, запланувати її більш ніж реально, і, при наявності бажання, ви дійсно можете подорожувати по світу.
     А щоб відпочинок або подорож були цікавими та зручними, варто скористатися послугами туристичних фірм, агенцій, де можна отримати вичерпні відповіді на запитання щодо конкретної подорожі чи туристичної поїздки.
     Тому настав час опанувати професію «Агент з організації туризму».

     Освітня програма «Агент з організації туризму» орієнтована на опанування освітнього компоненту, після якого здобувачі освіти:

Знають

обов’язки агента з організації туризму;
сутність поняття обслуговування в туристичній сфері;
основи організації готельного господарства та тур комплексів;
види підприємств харчування та їх категорії;
структуру та види транспортного обслуговування;
визначення понять: туризм, туристична діяльність, турист, екскурсант, тур;
типи туризму (внутрішній, в’їзний, виїзний);
види туризму;
систему класифікації туризму за різними критеріями та ознаками;
функції туризму;
скорочення та абревіатури туристичного документообігу;
історичні аспекти розвитку туризму;
міжнародні та українські туристичні організації;
основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туризму;
туристично-географічну номенклатуру;
поняття екопривабливості турів;
права та обов’язки туриста;
види туристичних підприємств.

Уміють

застосовувати основні законодавчі й нормативно-правові акти у сфері туризму;
використовувати скорочення та абревіатури туристичного документообігу;
пояснити значення термінів, що вживаються в туристичній діяльності;
розрізняти типи туризму та їх відмінність;
характеризувати функції та систему класифікації туризму;
порівнювати види туристичних підприємств;
використовувати пропозиції туристичних підприємств;
оцінювати специфіку туристичних ресурсів;
порівнювати готельні підприємства та туркомплекси, види підприємств харчування та їх категорії, структуру та види транспортного обслуговування;
застосовувати правила розробки туристичних маршрутів;
визначати попит на туристичні послуги.

АОТ–1. Моніторинг туристичного ринку

АОТ-1.1. Використання нормативно-правової бази для регулювання туристичної діяльності

АОТ-1.2. Вивчення кон’юнктури туристичного ринку

АОТ–2. Формування туристичного пакета для організації подорожей

АОТ-2.1. Розробка маршрутів, ведення розрахунків туристичного підприємства

АОТ-2.2. Проведення рекламної кампанії

АОТ-2.3. Формування туристичного пакета

     Ключовими компетентностями, якими повинен володіти майбутній агент з організації туризму є:

 • Оперативність в прийнятті правильних рішень у позаштатних ситуаціях під час роботи.
 • Здатність відповідально ставитись до професійної діяльності.
 • Знання професійної лексики та термінології.
 • Здатність діяти в нестандартних ситуаціях.
 • Здатність працювати в команді.
 • Запобігання конфліктних ситуацій.

 

Опанувавши освітню програму «Агент з організації туризму» здобувачі освіти:

Знають

 • Законодавство України про туризм, нормативнi акти органiв виконавчої влади в цiй галузi, мiжнароднi договори i угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
 • види туризму та правила розробки туристичних маршрутiв;
 • основи органiзацiї готельного господарства та туркомплексiв, основнi положення економiки туризму;
 • правила складання кошторисiв турiв та екскурсiй;
 • способи вивчення попиту на туристичнi послуги та правила органiзацiї рекламних заходiв;
 • порядок органiзацiї й умов проведення турiв та екскурсiй, обслуговування туристiв;
 • особливостi туристичних маршрутiв та тематику екскурсiй;
 • вартiсть турiв та iнших послуг; що надаються суб’єктом туристичної дiяльностi;
 • порядок оформлення документiв на туристичне обслуговування.

Уміють

 • Виконувати роботи, пов’язанi з реалiзацiєю комплексу туристичних послуг;
 • бути представником суб’єкта туристичної дiяльностi i виступати вiд його iменi;
 • дiяти вiдповiдно до законодавства України про туризм та iнших нормативних актів органів виконавчої влади в цiй галузi;
 • працювати пiд керiвництвом професiонала з туристичної дiяльностi.
 • вивчати вiтчизняний та зарубiжний ринок туристичних послуг, характеристики об’єктiв туристичної iндустрiї;
 • робити аналiз змiсту, вартостi, особливостей послуг готелiв, музеїв, транспортних пiдприємств.
 • брати участь у розробцi внутрiшнiх та мiжнародних маршрутiв; самостiйно здiйснювати пiдготовку даних для складання кошторисiв турiв або екскурсiй;
 • виконувати рекламну дiяльнiсть з метою залучення громадян до оздоровлення, рацiонального використання вiльного часу, проведення змiстовного дозвiлля, ознайомлення з iсторико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • надавати повну iнформацiю про обсяг, умови та якiсть туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної дiяльностi.
 • самостiйно вести облiк заявок i договорiв на проведення турiв або екскурсiй та складати вiдповiдну звiтнiсть;
 • брати участь в оформленнi угод iз споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерiв, путiвок, маршрутних книжок, iнших документiв, що визначають статус туристiв i є основою для здiйснення туру або екскурсiї;
 • забезпечувати своєчасне придбання проїзних документiв для груп туристiв, виконувати iншi обов’язки, покладенi на нього суб’єктом туристичної дiяльностi.