Філософія – одна з найстародавніших і захоплюючих галузей людського знання.

   Зародившись ще в 7-6 ст. до н.е. в Індії, Китаї, Стародавній Греції, вона стала формою суспільної свідомості на всі наступні століття. Покликанням філософів стали постановка світоглядницьких питань і пошук відповідей на них, що має для людей життєво важливе значення.

   В свідомості кожної людини поступово складаються нехай нечіткі, непослідовні уявлення, погляди по багатьом філософським питанням (т. зв. вічні філософські проблеми):

   Тематика цих роздумів викликана потребою в загальній орієнтації, самовизначенні людини в світі. Філософія не дає готових істин, а лише загальні підходи до них. Істину людина повинна осягнути сама, власним розумом, навчитися висловлювати і захищати свою особисту точку зору. Це потребує самостійних роздумів, усвідомлених, а не нав’язаних іззовні (суспільством, традицією, авторитетом) поглядів та уявлень.

   Оволодіння основами філософських знань допомагає учневі стати не просто вузьким спеціалістом у певній галузі, а фахівцем, який уміє мислити і діяти самостійно, вільно.

   Філософія уявляє собою особливе, не буденне, інтелектуальне осягнення світу, засноване на служінні істині.

Мета вивчення філософії

Зрозуміти найбільш загальні закони розвитку природи, людського суспільства, мислення, всієї духовної культури.

І. Філософія, її призначення, зміст та функції у суспільстві.

ІІ. Європейська філософська традиція: від античності до нових часів.

ІІІ. Традиції та особливості розвитку філософської думки в Україні.

IV. Дух, матерія, природа, людина: грані буття.

V. Теорія пізнання. Учення про істину та її критерії.

VI. Проблема людини в філософії.

VII. Цінності та їх роль у житті суспільства.

VIII. Релігієзнавство як складова філософського знання.