Соціологія – наука, що вивчає суспільство.

     Специфіка соціології серед інших суспільних наук (історія, правознавство, політологія, культурологія, етика, соціальна психологія) полягає в тому, що вона вивчає суспільство під особливим кутом зору – крізь призму соціальних процесів та відносин, які становлять основний зміст соціальної реальності.

     Соціологія вивчає соціальну сферу життя суспільства – область соціальних відносин як відносин між спільнотами людей та самим людьми, що є частинами тих спільнот. У центрі соціального життя – взаємодія людей, а індивід і група – сукупність соціальних зв’язків, що породжують складні соціальні структури: особистість, індивід, суспільство, культура, держава, право, мораль, наука, мистецтво, родина тощо.

     Отже, соціологіянаука про суспільство як єдину соціальну систему, соціальні відносини та соціальну поведінку людей.

     Мета вивчення соціології – зрозуміти закони функціонування і розвитку суспільства в цілому, а також соціальних груп, соціальних інститутів, соціальних процесів.

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тема

  Предмет, завдання, функції та категорії соціології

  Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної науки

  Суспільство як соціальна система

  Особистість у системі соціальних зв’язків

  Соціологія економічного життя

  Соціологія політики і культури

  Соціологія релігії

  Соціологія конфлікту

  Гендерна соціологія. Соціологія молоді та сім’ї

  Програмування та організація дослідження

Рівні

навчальних

досягнень

учнів

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

І. Початковий

1

     Учень (учениця) може відтворити одне-два поняття теми.

 

2

     Учень (учениця) називає кілька понять теми, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.

 

3

     Відповідь учня (учениці) при відтворенні навчального матеріалу – елементарна, фрагментарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення.

ІІ. Середній

4

     Учень (учениця) репродуктивно відтворює (у вигляді 4-6 простих речень) частину матеріалу уроку; дає пояснення основних понять і термінів уроку; наводить приклади.

 

5

     Учень (учениця) відтворює основний зміст навчального матеріалу уроку, відповідаючи на запитання учителя; визначає окремі ознаки соціологічних понять; аналізує ситуацію за запитаннями вчителя, підручника.

 

6

     Учень (учениця) знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з помилками та неточностями; має стійкі навики роботи з текстом підручника, формулює соціологічні поняття, наводить приклади, відповідає за планом, але самостійне опрацювання навчального  матеріалу викликає  значні труднощі; відповіді непослідовні і нелогічні.

ІІІ. Достатній

7

     Учень (учениця) у цілому послідовно, самостійно відтворює матеріал теми; може виявляти розуміння соціологічної термінології; пояснює соціальні факти, обгрунтовуючи власну думку прикладом.

 

8

     Учень (учениця) самостійно опановує основний навчальний матеріал уроку; аналізує відповідні явища та ситуації, робить власні нескладні висновки; висловлює стандартну аргументацію при оцінці  соціальних явищ.

 

9

     Учень (учениця) має глибокі та повні знання з предмету, самостійно опрацьовує матеріал уроку за підручником; самостійно аналізує соціальні факти та обгрунтовує власні судження й оцінки за допомогою власних прикладів та аргументів; порівнює й узагальнює соціальні явища, може визначити основні тенденції та протиріччя соціальних явищ і процесів; використовує додаткові джерела та матеріали; складає таблиці та схеми, чітко  тлумачить поняття, але потребує консультацій з викладачем.

ІV. Високий

10

     Учень (учениця) оперує основним навчальним матеріалом, викладаючи його у відповідній формі; моделює ситуації суспільного життя, пропонує шляхи їх розв’язання та пояснює їх; володіє категоріальним апаратом соцілогії.

 

11

     Учень (учениця) вільно викладає навчальний матеріал в усній та письмовій формі відповідно до завдання; самостійно здобуває інформацію з інших, крім підручника та розповіді вчителя, джерел; пояснює зміст соціологічних понять, застосовує їх для аналізу нових ситуацій, зокрема з власного життя; оцінює життєві ситуації, поведінку людей і тенеднції суспільного розвитку.

 

12

     Учень (учениця) має системні знання, вміє  їх самостійно набувати, представляє власні судження щодо суспільних процесів та явищ, послідовно й логічно викладає навчальний матеріал, застосовуючи та пояснюючи соціологічні поняття й терміни; виявляє творчий підхід у розв’язанні ситуативних завдань, оперуючи набутими знаннями й уміннями; моделює ситуації соціального змісту, проявляючи толерантність, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, застосовує методи соціального прогнозування; логічно та творчо  викладає матеріал в усній та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.